Upadłości gospodarcze


DCG DOMINAS CONSULTING GROUP Sp. z o.o. sygn. akt: VIII GUp 22/08

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z 2 października 2008 r., sygn. akt VIII GU 63/08, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika – „DCG DOMINAS CONSULTING GROUP” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 52, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego i syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Kaczmarka.
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Poznańskiej 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – VIII GUp 22/08.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
(MSiG Numer 208/2008 (3057) z 23 października 2008 r., Pozycja 13533)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „DCG Dominas Consulting Group” Sp. z o.o. we Wrocławiu, obejmującym likwidację majątku upadłego (sygn. akt VIII GUp 22/08), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 7 maja 2009 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw.
(MSiG Numer 105/2009 (3208) z 1 czerwca 2009 r., Pozycja 7102)

Dodatkowa lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „DCG Dominas Consulting Group” Sp. z o.o. we Wrocławiu, obejmującym likwidację majątku upadłego (sygn. akt VIII GUp 22/08) ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 27 kwietnia 2010 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw.
(MSiG Numer 91/2010 (3449) z 12 maja 2010 r., Pozycja 5735)

Plan podziału
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „DCG Dominas Consulting Group” Sp. z o.o. we Wrocławiu, obejmującym likwidację majątku upadłego (sygn. akt VIII GUp 22/08), ogłasza, że 3 listopada 2010 r. został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty.
(MSiG Numer 224/2010 (3582) z 18 listopada 2010 r., Pozycja 14014)

Zakończenie postępowania upadłościowego
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziału dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie o sygn. akt VIII GUp 22/08 stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku „DCG DOMINAS CONSULTING GROUP” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wobec wykonania ostatecznego planu podziału.
(MSiG Numer 18/2011 (3631) z 27 stycznia 2011 r., Pozycja 982)