Restrukturyzacje


Dariusz Myśliwy Praktyka Lekarska Arkamed sygn. akt V GRs 1/21

Otwarcie postępowania sanacyjnego
Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja  ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 listopada 2021 r., w sprawie o sygn. akt V  GR 4/21, otworzył postępowanie sanacyjne wobec dłużnika  Dariusza Myśliwego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Dariusz Myśliwy Praktyka Lekarska Arkamed w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 17, 48-300 Nysa, NIP 7541210681, REGON 531019801,  sygn. akt postępowania sanacyjnego V GRs 1/21. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Piotra Stanisławiszyna, a na zarządcę sądowego w postępowaniu sanacyjnym wyznaczono Jarosława Kaczmarka (licencja doradcy  restrukturyzacyjnego nr 137). Dłużnikowi zezwolono na wykonywanie zarządu nad całością  przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią  art. 342 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r.  w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia  postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,  a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego  pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za  granicą – w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia  postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania 3 GRUDNIA 2021 R.  sanacyjnego wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów  polskich. Dane kontaktowe zarządcy sądowego: Doradca Restrukturyzacyjny Jarosław Kaczmarek, ul. Ks. Norberta Bonczyka 6/2,  51-138 Wrocław, e-mail: jaroslaw.kaczmarek@codexline.com,  tel. +48 71 322 00 85.
(MSiG Numer 234/2021 (6379) z 3 grudnia 2021 r., Pozycja 75619)

Plan restrukturyzacyjny
Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja  ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu  sanacyjnym prowadzonym pod sygn. akt V GRs 1/21, wobec  dłużnika Dariusza Myśliwego prowadzącego działalność  gospodarczą pod nazwą Dariusz Myśliwy Praktyka Lekarska  Arkamed w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 17, 48-300 Nysa, NIP 7541210681, obwieszcza, że w dniu  27 kwietnia 2022 r. został złożony plan restrukturyzacyjny,  zaktualizowany w dniu 12 sierpnia 2022 r. Dane kontaktowe zarządcy: Doradca Restrukturyzacyjny Jarosław Kaczmarek, ul. ks. Norberta Bonczyka 6/2, 51-138 Wrocław, e-mail: kancelaria@codexline.com, tel. +48 71 322 00 85.
(MSiG Numer 163/2022 (6562) z 24 sierpnia 2022 r., Pozycja 44267)

Spis wierzytelności
Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja  ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu  sanacyjnym prowadzonym pod sygn. akt V GRs 1/21 wobec  dłużnika Dariusza Myśliwego prowadzącego działalność  gospodarczą pod nazwą Dariusz Myśliwy Praktyka Lekarska  Arkamed w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 17, 48-300 Nysa, NIP 7541210681, obwieszcza, że w dniu  15 kwietnia 2022 r. został złożony spis wierzytelności, uzupełniony w dniu 4 maja 2022 r., w dniu 26 maja 2022 r., w dniu  10 sierpnia 2022 r. oraz w dniu 17 sierpnia 2022 r. Zgodnie  z treścią art. 91 Prawa restrukturyzacyjnego w terminie dwóch  tygodni od dnia obwieszczenia można złożyć do Sędziego  komisarza sprzeciw do spisu wierzytelności. Dane kontaktowe zarządcy: Doradca Restrukturyzacyjny Jarosław Kaczmarek, ul. ks. Norberta Bonczyka 6/2, 51-138 Wrocław, e-mail: kancelaria@codexline.com, tel. +48 71 322 00 85.
(MSiG Numer 163/2022 (6562) z 24 sierpnia 2022 r., Pozycja 44268)

Zwołanie wierzycieli
Postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 21 lipca 2022 r.  w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec dłużnika Dariusza Myśliwego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Dariusz Myśliwy Praktyka Lekarska Arkamed w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 17, 48-300 Nysa, NIP 7541210681, toczącym się  przed Sądem Rejonowym w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych  (sygn. akt V GRs 1/21), zwołano zgromadzenie wierzycieli  w celu zawarcia układu z wierzycielami na dzień 12 października 2022 r., godz. 9 00 , w sali nr 17 Sądu Rejonowego  w Opolu przy ul. Ozimskiej 60A, 45-368 Opole, określając  sposób głosowania jako pisemny (poprzez oddawanie głosów na piśmie), z możliwością oddania głosu także ustnie  do protokołu. W myśl art. 200 ust. 1 zd. 1 Prawa restrukturyzacyjnego w.w. postanowienie nie podlega zaskarżeniu  zażaleniem i jest skuteczne od dnia wydania.
Kartę z oddanym głosem, w związku z dopuszczeniem głosowania w drodze pisemnej na zgromadzeniu wierzycieli,  po wcześniejszym prawidłowym wypełnieniu, należy przesłać przed dniem zgromadzenia na adres: Sąd Rejonowy  w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole,  z podaniem sygnatury akt sprawy oraz numeru pozycji wierzyciela w spisie wierzytelności, przy czym przy ustalaniu  wyników głosowania uwzględnione zostaną tylko te głosy,  które w oryginale dotrą na posiedzenie w przedmiocie zgromadzenia wierzycieli.
Dane kontaktowe zarządcy: Doradca Restrukturyzacyjny Jarosław Kaczmarek, ul. ks. Norberta Bonczyka 6/2, 51-138 Wrocław, e-mail: kancelaria@codexline.com, tel.: +48 71 322 00 85.
(MSiG Numer 164/2022 (6563) z 25 sierpnia 2022 r., Pozycja 44516)

Zatwierdzenie spisu wierzytelności
Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja  ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu  sanacyjnym prowadzonym pod sygn. akt V GRs 1/21 wobec  dłużnika Dariusza Myśliwego prowadzącego działalność  gospodarczą pod nazwą Dariusz Myśliwy Praktyka Lekarska  Arkamed w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 17, 48-300 Nysa, NIP 7541210681, obwieszcza, że w dniu  30 września 2022 r. został zatwierdzony spis wierzytelności przedłożony Sędziemu Komisarzowi w dniu 20 kwietnia 2022 r., uzupełniony w dniu 4 maja 2022 r., 23 maja 2022 r.  oraz 16 sierpnia 2022 r., o czym obwieszczono w MSiG z dnia  24 sierpnia 2022 r., Nr 163 (6562),
Dane kontaktowe zarządcy: Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny Jarosław Kaczmarek, ul. ks. Norberta Bonczyka 6/2, 51-138 Wrocław, e-mail: kancelaria@codexline.com, tel.: +48 71 322 00 85.
(MSiG Numer 204/2022 (6603) z 20 października 2022 r., Pozycja 54050)

Zatwierdzenie planu restrukturyzacyjnego
Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja  ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu  sanacyjnym prowadzonym pod sygn. akt V GRs 1/21 wobec  dłużnika Dariusza Myśliwego prowadzącego działalność  gospodarczą pod nazwą Dariusz Myśliwy Praktyka Lekarska  Arkamed w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 17, 48-300 Nysa, NIP 7541210681, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 12 października 2022 r. zatwierdzono plan  restrukturyzacyjny przedłożony Sędziemu komisarzowi  w dniu 27.04.2022 r., zaktualizowany w dniu 12.08.2022 r.  o czym obwieszczono w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 24.08.2022 r., Nr 163/2022 (6562),
Dane kontaktowe zarządcy: Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny Jarosław Kaczmarek, ul. ks. Norberta Bonczyka 6/2, 51-138 Wrocław, e-mail: kancelaria@codexline.com, tel.: +48 71 322 00 85.
(MSiG Numer 206/2022 (6605) z 24 października 2022 r., Pozycja 54662)

Przyjęcie układu
Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja  ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu  sanacyjnym prowadzonym pod sygn. akt V GRs 1/21 wobec  dłużnika Dariusza Myśliwego prowadzącego działalność  gospodarczą pod nazwą Dariusz Myśliwy Praktyka Lekarska  Arkamed w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 17, 48-300 Nysa, NIP 7541210681, obwieszcza, że Sędzia  komisarz postanowieniem z dnia 12 października 2022 r.  na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne stwierdził przyjęcie układu na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 12 października 2022 r. wobec dłużnika Dariusza Myśliwego prowadzącego działalność gospodarczą pod  nazwą Dariusz Myśliwy Praktyka Lekarska Arkamed w Nysie  o następującej treści:
PROPOZYCJE UKŁADOWE w ramach postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania sanacyjnego Dariusza Myśliwego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Myśliwy Praktyka Lekarska Arkamed w Nysie, NIP 7541210681.
Poniższe Propozycje układowe zostały sporządzone przez  zarządcę po konsultacji z Dłużnikiem celem ich przedstawienia wierzycielom Dariusza Myśliwego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Dariusz Myśliwy Praktyka  Lekarska Arkamed w Nysie oraz zawarcia układu w ramach  postępowania sanacyjnego.
Celem umożliwienia zaspokojenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu, biorąc pod uwagę charakter większości wierzytelności dłużnika oraz realną możliwość przeprowadzenia  restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika, proponowany jest  układ obejmujący II grupy wierzycieli:

I. Wierzyciele publicznoprawni;

II. Pozostali wierzyciele, w tym wierzycieli posiadający zabezpieczenie wierzytelności na mieniu dłużnika, jeżeli wyrazili zgodę na objęcie ich wierzytelności układem na następujących zasadach zaspokojenia:

I. W pierwszej grupie wierzycieli, tj. instytucji publicznoprawnych, wierzytelności zostaną zaspokojone w całości wraz z odsetkami do dnia zapłaty, jednorazowo na koniec pierwszego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się  postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu. W grupie wierzycieli publicznoprawnych spółki występują:

1) Urząd Miejski w Nysie (poz. 5);
2) Urząd Skarbowy w Nysie (poz. 6). Łączna kwota wierzytelności publicznoprawnych wynosi  260 202,01 zł, z czego układem zostanie objęta kwota główna  233 729,81 zł powiększona o odsetki za zwłokę do dnia zapłaty.

II. W drugiej grupie wierzycieli, tj. pozostałych (niepublicznoprawnych) wierzycieli, w tym wierzycieli posiadających zabezpieczenie wierzytelności na mieniu dłużnika, jeżeli wyrazili zgodę na objęcie ich wierzytelności układem, wierzytelności zostaną zaspokojone w całości wraz z kosztami ubocznymi  i odsetkami w kwocie naliczonej do dnia poprzedzającego  dzień otwarcia postępowania sanacyjnego włącznie (wg  spisu wierzytelności), poprzez płatność w trzydziestu siedmiu ratach miesięcznych – 1 rata w wysokości 10% płatna na  koniec pierwszego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi  uprawomocnienie się postanowienia Sądu w przedmiocie  zatwierdzenia układu, następne raty (od 2 do 37) płatne na  koniec miesiąca poczynając od drugiego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia  Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu po 2,50% kwoty  spłaty miesięcznie.

Pozostałe wierzytelności, tj. 100% odsetek przypadających od  dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, 100% zasądzonych  kosztów postępowania sądowego, kosztów postępowania  egzekucyjnego, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów  zastępstwa w egzekucji i innych kosztów ubocznych, podlegają umorzeniu.
Dodatkowe ustalenia:

1. Układ na nowo określa wysokość i terminy zapłaty zobowiązań objętych jego wykonywaniem. W sytuacji, gdyby termin zapłaty raty układowej przypadał na sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, rata układowa płatna będzie w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu  zapłaty raty układowej. Dłużnik może dokonywać proporcjonalnych spłat rat układowych przed terminem zapłaty wynikającym z treści układu.

2. W wypadku, gdyby po dniu zawarciu układu, z zastrzeżeniem przepisów o niepodleganiu wierzytelności układowi, ujawnione zostały wierzytelności z mocy prawa objęte układem, które nie zostały objęte spisem wierzytelności  („ujawnione wierzytelności niesporne”) lub też w wyniku  prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji  administracyjnej, ugody sądowej lub innego aktu jurysdykcyjnego z mocy prawa wiążącego Dłużnika, wierzytelność  dotychczas sporna („ujawnione wierzytelności sporne”) stanie się bezsporna – podlegają one zaliczeniu do odpowiednich  grup wierzycieli określonych przyjętymi propozycjami układowymi. Ujawnione wierzytelności niesporne i w.w. ujawnione  wierzytelności sporne, podlegają zaspokojeniu zgodnie z propozycjami układowymi, przy czym termin płatności pierwszej  raty liczony będzie odpowiednio, od dnia ujawnienia wierzytelności niespornej w księgach z zastrzeżeniem ewentualnego  zarzutu potrącenia, a dla ujawnionych wierzytelności spornych od dnia stwierdzenia prawomocności lub ostateczności  orzeczenia, decyzji, stwierdzenia wykonywania ugody lub  innego aktu jurysdykcyjnego.

3. W wypadku, gdyby w toku wykonywania układu, wierzytelność układowa została w części spłacona przez współdłużnika solidarnego, o którym mowa w art. 80 ust. 3 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, współdłużnik solidarny wstępuje w prawa  zaspokojonego wierzyciela wynikające z układu do wysokości dokonanej spłaty (subrogacja ustawowa). Przy czym, jeśli  współdłużnik solidarny dokona spłaty wierzytelności układowej w części, to przy zachowaniu wymogu art. 518 § 3  Kodeksu cywilnego, zaplata rat układowych na jego rzecz  nastąpi dopiero po zaspokojeniu w układzie należności wierzyciela pierwotnego.

4. Wierzytelności, które nie zostały objęte zaspokojeniem w ramach zawartego układu, jak również odsetki i inne koszty uboczne – podlegają umorzeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 powyżej.

Dane kontaktowe zarządcy: Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny Jarosław Kaczmarek, ul. ks. Norberta Bonczyka 6/2, 51-138 Wrocław, e-mail: kancelaria@codexline.com,  tel.: +48 71 322 00 85.
(MSiG Numer 206/2022 (6605) z 24 października 2022 r., Pozycja 54664)

Zatwierdzenie układu
Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja  ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym pod sygn. akt V GRs 1/21  wobec dłużnika Dariusza Myśliwego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Dariusz Myśliwy Praktyka  Lekarska Arkamed w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 17,  48-300 Nysa, NIP 7541210681,  obwieszcza, że Sędzia komisarz postanowieniem z dnia  7 listopada 2022 r., na podstawie art. 164 ust. 1 Ustawy  z dnia 15 maja 2015 r. Prawa restrukturyzacyjnego, zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu  12 października 2022 r. wobec dłużnika Dariusza Myśliwego  prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Dariusz  Myśliwy Praktyka Lekarska Arkamed w Nysie, o następującej treści:
PROPOZYCJE UKŁADOWE w ramach postępowania restrukturyzacyjnego  – postępowania sanacyjnego Dariusza Myśliwego  prowadzącego działalność gospodarczą  pod nazwą Dariusz Myśliwy  Praktyka Lekarska Arkamed w Nysie NIP 7541210681
Poniższe Propozycje układowe zostały sporządzone przez  zarządcę po konsultacji z Dłużnikiem celem ich przedstawienia wierzycielom Dariusza Myśliwego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Dariusz Myśliwy Praktyka  Lekarska Arkamed w Nysie oraz zawarcia układu w ramach  postępowania sanacyjnego.
Celem umożliwienia zaspokojenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu, biorąc pod uwagę charakter większości wierzytelności dłużnika oraz realną możliwość przeprowadzenia  restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika, proponowany jest  układ obejmujący II grupy wierzycieli:

I. Wierzyciele publicznoprawni;

II. Pozostali wierzyciele, w tym wierzycieli posiadający zabezpieczenie wierzytelności na mieniu dłużnika, jeżeli wyrazili zgodę na objęcie ich wierzytelności układem na następujących zasadach zaspokojenia:

I. W pierwszej grupie wierzycieli, tj. instytucji publicznoprawnych, wierzytelności zostaną zaspokojone w całości wraz z odsetkami do dnia zapłaty, jednorazowo na koniec pierwszego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia Sądu w przedmiocie  zatwierdzenia układu. W grupie wierzycieli publicznoprawnych spółki występują:

1) Urząd Miejski w Nysie (poz. 5),
2) Urząd Skarbowy w Nysie (poz. 6). Łączna kwota wierzytelności publicznoprawnych wynosi  260.202,01 zł, z czego układem zostanie objęta kwota  główna 233.729,81 zł powiększona o odsetki za zwłokę do  dnia zapłaty.

II. W drugiej grupie wierzycieli, tj. pozostałych (niepublicznoprawnych) wierzycieli, w tym wierzycieli posiadających zabezpieczenie wierzytelności na mieniu dłużnika, jeżeli wyrazili zgodę na objęcie ich wierzytelności układem, wierzytelności zostaną zaspokojone w całości wraz z kosztami ubocznymi i odsetkami w kwocie naliczonej  do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania  sanacyjnego włącznie (wg spisu wierzytelności), poprzez  płatność w trzydziestu siedmiu ratach miesięcznych  – 1 rata w wysokości 10% płatna na koniec pierwszego  miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu, następne raty (od 2 do 37) płatne na koniec  miesiąca poczynając od drugiego miesiąca po miesiącu,  w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia  Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu po 2,50% kwoty  spłaty miesięcznie.

Pozostałe wierzytelności, tj. 100% odsetek przypadających od  dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, 100% zasądzonych  kosztów postępowania sądowego, kosztów postępowania  egzekucyjnego, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów  zastępstwa w egzekucji i innych kosztów ubocznych, podlegają umorzeniu.
Dodatkowe ustalenia:
1. Układ na nowo określa wysokość i terminy zapłaty zobowiązań objętych jego wykonywaniem. W sytuacji, gdyby termin  zapłaty raty układowej przypadał na sobotę, niedzielę lub inny  dzień ustawowo wolny od pracy, rata układowa płatna będzie  w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu zapłaty  raty układowej. Dłużnik może dokonywać proporcjonalnych  spłat rat układowych przed terminem zapłaty wynikającym  z treści układu.

2. W wypadku gdyby po dniu zawarciu układu, z zastrzeżeniem przepisów o niepodleganiu wierzytelności układowi, ujawnione zostały wierzytelności z mocy prawa objęte układem, które nie zostały objęte spisem wierzytelności  („ujawnione wierzytelności niesporne”) lub też w wyniku  prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji  administracyjnej, ugody sądowej lub innego aktu jurysdykcyjnego z mocy prawa wiążącego Dłużnika, wierzytelność  dotychczas sporna („ujawnione wierzytelności sporne”)  stanie się bezsporna – podlegają one zaliczeniu do odpowiednich grup wierzycieli określonych przyjętymi propozycjami układowymi. Ujawnione wierzytelności niesporne  i ww. ujawnione wierzytelności sporne, podlegają zaspokojeniu zgodnie z propozycjami układowymi, przy czym termin płatności pierwszej raty liczony będzie odpowiednio,  od dnia ujawnienia wierzytelności niespornej w księgach  z zastrzeżeniem ewentualnego zarzutu potrącenia, a dla  ujawnionych wierzytelności spornych od dnia stwierdzenia prawomocności lub ostateczności orzeczenia, decyzji,  stwierdzenia wykonywania ugody lub innego aktu jurysdykcyjnego.

3. W wypadku gdyby w toku wykonywania układu, wierzytelność układowa została w części spłacona przez współdłużnika solidarnego, o którym mowa w art. 80 ust. 3 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, współdłużnik solidarny wstępuje w prawa zaspokojonego wierzyciela wynikające z układu do  wysokości dokonanej spłaty (subrogacja ustawowa). Przy  czym, jeśli współdłużnik solidarny dokona spłaty wierzytelności układowej w części, to przy zachowaniu wymogu  art. 518 § 3 Kodeksu cywilnego, zapłata rat układowych  na jego rzecz nastąpi dopiero po zaspokojeniu w układzie  należności wierzyciela pierwotnego.

4. Wierzytelności, które nie zostały objęte zaspokojeniem w ramach zawartego układu, jak również odsetki i inne koszty uboczne – podlegają umorzeniu, z zastrzeżeniem  pkt 2 powyżej.

Dane kontaktowe zarządcy: Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny Jarosław Kaczmarek, ul. ks. Norberta Bonczyka 6/2,  51-138 Wrocław, e-mail: kancelaria@codexline.com,  tel.: +48 71 322 00 85.
(MSiG Numer 233/2022 (6632) z 2 grudnia 2022 r., Pozycja 62009)