Restrukturyzacje


Chemix Farby Sp. z o.o. sygn akt: VIII GRu 3/16

Otwarcie postępowania układowego
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że w sprawie z wniosku dłużnika Chemix Farby Sp. z o.o. w Jelczu Laskowicach (KRS 0000215730) o otwarcie postępowania układowego postanowieniem z 2 września 2016 r., sygn. akt VIII GR 22/16, zabezpieczono majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Sp. j. we Wrocławiu (nr KRS 0000614840).
(MSiG Numer 182/2016 (5067) z 20 września 2016 r., Pozycja 23665)

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 3 listopada 2016 r., sygn. akt VIII GR 22/16, otworzył postępowanie układowe Chemix Farby Sp. z o.o. z siedzibą w Jelczu-Laskowicach przy ul. Wrocławskiej 45 (nr KRS: 0000215730), wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Marcina Soji oraz nadzorcę sądowego w postaci Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Sp. j. we Wrocławiu (nr KRS 0000614840) oraz wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego oraz 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. (Dz.U. UE L 160/1 z dnia 30 czerwca 2000 r.), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego w rozumieniu tego rozporządzenia.
Wierzycielowi dłużnika w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
Osoby uprawnione do wniesienia zażalenia mogą je wnieść w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o powyższym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, albo w tym terminie złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.
(MSiG Numer 223/2016 (5108) z 18 listopada 2016 r., Pozycja 30572)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu układowym Chemix Farby sp. z o.o. z siedzibą w Jelczu-Laskowicach (KRS 215730) (sygn. akt VIII GRu 3/16), obwieszcza, że sporządzony został spis wierzytelności, złożony przez nadzorcę sądowego do akt postępowania 14 września 2017 r. i spis wierzytelności spornych złożony przez nadzorcę sądowego do akt postępowania 12 października 2017 r., które można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.
W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 91-93 Prawa restrukturyzacyjnego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do umieszczenia lub pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.
(MSiG Numer 239/2017 (5376) z 11 grudnia 2017 r., Pozycja 46340)

Zgromadzenie Wierzycieli
Postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 13 sierpnia 2018 r. w postępowaniu układowym dłużnika – Chemix Farby Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach (KRS 0000215730), toczącym się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GRu 3/16), zwołano Zgromadzenie Wierzycieli upadłego w celu zawarcia układu z wierzycielami objętymi układem z mocy prawa, określając sposób głosowania jako pisemny (poprzez oddawanie głosów na piśmie) z możliwością oddania głosu także ustnie do protokołu (art. 110 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego).
Zgromadzenie odbędzie się w dniu 25 września 2018 r., godz. 1000, w sali nr 6 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16.
(MSiG Numer 172/2018 (5560) z 5 września 2018 r., Pozycja 38672)

Zatwierdzono spis wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu układowym Chemix Farby Sp. z o.o. z siedzibą w Jelczu-Laskowicach (sygn. akt VIII GRu 3/16) obwieszcza, że postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2018 r., wydanym w trybie art. 98 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, zatwierdzono spis wierzytelności, złożony przez nadzorcę do akt postępowania w dniu 14 września 2017 r. zawierający również spis wierzytelności spornych, złożony przez nadzorcę do akt postępowania w dniu 12 października 2017 r.
(MSiG Numer 172/2018 (5560) z 5 września 2018 r., Pozycja 38673)

Zatwierdzenie układu
Sędzia komisarz nadzorujący postępowanie układowe dłużnika – Chemix Farby Sp. z o.o. z siedzibą w Jelczu-Laskowicach (KRS 0000215730), toczące się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GRu 3/16), informuje, że postanowieniem wydanym na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 25.09.2018 r. na podstawie art. 119 ust. 1 i 2 w zw. z art. 120 ust. 1 i 2 Prawa restrukturyzacyjnego, stwierdził, iż za układem głosowało:
– w kategorii pierwszej obejmujących 4 wierzycieli publicznoprawnych, 3 wierzycieli z kwotą łączną 119.643,76 zł, co stanowi 82,92% wierzytelności przysługujących w tej kategorii głosującym wierzycielom,
– w kategorii drugiej obejmujących 30 wierzycieli, 7 wierzycieli z kwotą łączną 12.491,70 zł co stanowi 98,78% wierzytelności przysługujących w tej kategorii głosującym wierzycielom,
– w kategorii trzeciej obejmującej 16 wierzycieli, 10 wierzycieli z kwotą łączną 819.718,22 zł, co stanowi 98,07% wierzytelności przysługujących w tej kategorii głosującym wierzycielom.
W związku z czym został przyjęty układ o następującej treści:

 1. Przewiduje się podział wierzycieli na trzy grupy:
 2. a) grupa I – podmioty publicznoprawne w postaci:

1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
2) Skarb Państwa Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oławie,
3) Gmina Jelcz-Laskowice,
4) Gmina Oława;

 1. b) grupa II – dostawcy towarów i usług, którym przysługuje zgodnie z zatwierdzonym przez sędziego komisarza spisem wierzytelności wierzytelność w wysokości nie wyższej niż kwota 4 000 zł;
 2. c) grupa III – pozostali wierzyciele.
 3. Wierzyciele zaliczeni do I grupy zaspokojeni zostaną w całości wraz z odsetkami w terminie do ostatniego dnia szóstego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
 4. Wierzyciele zaliczeni do II grupy zostaną zaspokojeni w wysokości 90% kwoty należności głównej, bez kosztów ubocznych, w tym odsetek i kosztów sądowych oraz egzekucyjnych. Zapłata nastąpi w terminie do ostatniego dnia dziewiątego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
 5. Wierzyciele zaliczeni do III grupy zostaną zaspokojeni w wysokości 80% kwoty należności głównej, bez kosztów ubocznych, w tym odsetek i kosztów sądowych oraz egzekucyjnych.

Zapłata następować będzie w sześćdziesięciu miesięcznych ratach, począwszy od dziesiątego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Każda rata będzie w wysokości 1,67% sumy wierzytelności po redukcji w grupie III zgodnie z zatwierdzonym przez sędziego komisarza spisem wierzytelności.
(MSiG Numer 204/2018 (5592) z 19 października 2018 r., Pozycja 45889)

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 października 2018 r. wydanym pod sygnaturą VIII GRu 3/16 postanowił zatwierdzić układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 25 września 2018 r. w postępowaniu układowym Chemix Farby Sp. z o.o. z siedzibą w Jelczu-Laskowicach (KRS 0000215730) o następującej treści:

 1. Przewiduje się podział wierzycieli na trzy grupy:
 2. grupa I. – podmioty publicznoprawne w postaci:
 3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 4. Skarb Państwa Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oławie
 5. Gmina Jelcz-Laskowice
 6. Gmina Oława,
 7. grupa II. – dostawcy towarów i usług, którym przysługuje zgodnie z zatwierdzonym przez sędziego komisarza spisem wierzytelności wierzytelność w wysokości nie wyższej niż kwota 4.000 zł,
 8. grupa III. – pozostali wierzyciele.
 9. Wierzyciele zaliczeni do I. grupy zaspokojeni zostaną w całości wraz z odsetkami w terminie do ostatniego dnia szóstego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
 10. Wierzyciele zaliczeni do II. grupy zostaną zaspokojeni w wysokości 90% kwoty należności głównej, bez kosztów ubocznych, w tym odsetek i kosztów sądowych oraz egzekucyjnych. Zapłata nastąpi w terminie do ostatniego dnia dziewiątego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
 11. Wierzyciele zaliczeni do III. grupy zostaną zaspokojeni w wysokości 80% kwoty należności głównej, bez kosztów ubocznych, w tym odsetek i kosztów sądowych oraz egzekucyjnych. Zapłata następować będzie w sześćdziesięciu miesięcznych ratach począwszy od dziesiątego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Każda rata będzie w wysokości 1,67% sumy wierzytelności po redukcji w grupie III zgodnie z zatwierdzonym przez sędziego komisarza spisem wierzytelności.

Osobom, które nie zostały zawiadomione o terminie posiedzenia z dnia 22 października 2018 r. przysługuje prawo do wniesienia zażalenia w trybie art. 201 ust. 4 w zw. z art. 165 ust. 7 Prawa restrukturyzacyjnego.
(MSiG Numer 228/2018 (5616) z 26 listopada 2018 r., Pozycja 52327)

Zakończenie postępowania układowego
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego w postępowaniu układowym Chemix Farby Sp. z o.o. z siedzibą w Jelczu-Laskowicach (KRS 0000215730) prowadzonego pod sygnaturą VIII GRu 3/16 wobec prawomocności postanowienia z dnia 22 października 2018 r. o zatwierdzeniu układu przyjętego na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 25 września 2018 r.
Z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ funkcję nadzorcy wykonania układu objął nadzorca sądowy – Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Sp.j. we Wrocławiu (numer KRS: 0000614840).
(MSiG Numer 18/2019 (5657) z 25 stycznia 2019 r., Pozycja 4591)