Upadłości gospodarcze


Capital Bridge sp. z o.o. sygn. akt VIII GUp 132/17

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 26 lipca 2017 r., sygn. akt VIII GU 292/17, ogłosił upadłość Capital Bridge sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Lubińskiej 5/31, (numer KRS 276487).
Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Ludwiczyńskiej i syndyka masy upadłości w osobie Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni sp.j. z siedzibą we Wrocławiu (nr KRS 614840).
Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r.).
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – VIII GUp 132/17.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem.
Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
(MSiG Numer 158/2017 (5295) z 17 sierpnia 2017 r., Pozycja 31297)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Capital Bridge sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (numer KRS: 0000276487; sygn. akt postępowania upadłościowego: VIII GUp 132/17) ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności (poz. 1-15, Zw 1-15), przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 22 listopada 2017 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.
W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście.
(MSiG Numer 21/2018 (5409) z 30 stycznia 2018 r., Pozycja 4288)

Dodatkowa lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Capital Bridge sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (numer KRS: 0000276487; sygn. akt postępowania upadłościowego: VIII GUp 132/17) ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 16, Zw 16), przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 11 lutego 2019 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.
W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście.
(MSiG Numer 55/2019 (5694) z 19 marca 2019 r., Pozycja 14542)

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Capital Bridge sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (numer KRS 0000276487; sygn. akt postępowania upadłościowego VIII GUp 132/17) ogłasza, że sporządzona została druga uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 17, Zw 17), przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 4 czerwca 2019 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.
W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście.
(MSiG Numer 121/2019 (5760) z 25 czerwca 2019 r., Pozycja 33345)

Plan podziału
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Capital Bridge sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (numer KRS: 0000276487, sygn. akt postępowania upadłościowego: VIII GUp 132/17), ogłasza, że 11 czerwca 2019 r. został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.
W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym można w trybie art. 349-350 Prawa upadłościowego wnosić do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału.
(MSiG Numer 151/2019 (5790) z 6 sierpnia 2019 r., Pozycja 40715)

Zakończenie postępowania upadłościowego
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 132/17, wobec wykonania ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, postanowieniem z dnia 28.5.2020 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Capital Bridge Sp. z o.o. we Wrocławiu (nr KRS 0000276487).
(MSiG: Numer 114/2020 (6004) z 15 czerwca 2020 r., Pozycja 27351)

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 132/17, wobec wykonania ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, postanowieniem z dnia 28.5.2020 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Capital Bridge sp. z o.o. we Wrocławiu (nr KRS 0000276487).
Na postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 368 ust. 3 Prawa upadłościowego w zw. z art. art. 362 Prawa upadłościowego w zw. z art. 221 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw. z art. 224 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw. z art. 455 ust. 1 zd. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.
(MSiG: Numer 152/2020 (6042) z 6 sierpnia 2020 r., Pozycja 39164)