Upadłości gospodarcze


BETHANIA Sp. z o.o. sygn. akt: V GUp 145/19

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 września 2019 r., sygn. akt V GU 209/19, ogłosił upadłość dłużnika BETHANIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Christiana Szucha 8, numer KRS 0000546499.
Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Liliany Krukowskiej, syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Kaczmarka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 137).
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – V GUp 145/19.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19) z dnia 5 czerwca 2015 roku, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny.
(MSiG Numer 180/2019 (5819) z 17 września 2019 r., Pozycja 47648)

Spis i oszacowanie inwentarza
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym BETHANIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt V GUp 145/19, zawiadamia, że został w dniu 20 maja 2020 r. złożony do akt sporządzony spis i oszacowanie inwentarza upadłej Spółki, w tym nieruchomości, ruchomości i przedsiębiorstwa, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.
Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod adresem: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole.
(MSiG: Numer 110/2020 (6000) z 8 czerwca 2020 r., Pozycja 26063)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wobec BETHANIA Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (numer KRS 0000546499), pod sygn. akt V GUp 145/19, ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi w dniu 20.07.2021 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole.
W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście.
(MSiG: Numer 163/2021 z 24 sierpnia 2021 r., Pozycja 53635)