Upadłości gospodarcze


ATS S.A. sygn. akt VIII GUp 12/18

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 24 stycznia 2018 r., sygn. akt VIII GU 383/17, ogłosił upadłość ATS S.A. w Wierzbicach (nr KRS: 357716).
Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego, zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego i syndyka masy upadłości w osobie Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Spółka jawna we Wrocławiu (KRS 614840). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r.).
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – VIII GUp 12/18.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
(MSiG Numer 25/2018 (5413) z 5 lutego 2018 r., Pozycja 5147)

Opis i oszacowanie nieruchomości
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym ATS S.A. w Wierzbicach (numer KRS: 0000357716, sygn. akt postępowania upadłościowego: VIII GUp 12/18) ogłasza w trybie art. 320 ust. 3 Prawa upadłościowego w zw. z art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego, że ukończono opis i oszacowanie objętych masą upadłości aktywów nieruchomych w postaci:
– nieruchomości gruntowej położonej w Wierzbicach (gmina Kobierzyce, powiat wrocławski) przy ul. Kobierzyckiej, składającej się z działek nr: 333/1, 334/1, 335/1 i 568/2 (AM – 1, obręb nr 0027 – Wierzbice, nr jedn. rej.: G399), o łącznej powierzchni 1,4217 ha, zabudowanej budynkiem hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni użytkowej 2.464 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1K/00229583/1,
– niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Wierzbicach (gmina Kobierzyce, powiat wrocławski) przy ul. Kobierzyckiej, stanowiącej działkę nr 568/1 (AM – 1, obręb nr 0027 – Wierzbice, nr jedn. rej.: G495), o powierzchni 0,4150 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1K/00305750/0,
– niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Wierzbicach (gmina Kobierzyce, powiat wrocławski) przy ul. Kobierzyckiej, stanowiącej działkę nr 568/5 (AM – 1, obręb nr 0027 – Wierzbice, nr jedn. rej.: G425), o powierzchni 1,0715 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1K/00232841/2,
– niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Wierzbicach (gmina Kobierzyce, powiat wrocławski) przy ul. Kobierzyckiej, stanowiącej działkę nr 568/6 (AM – 1, obręb nr 0027 – Wierzbice, nr jedn. rej.: G478), o powierzchni 1,0940 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1K/00288442/2.
Operaty szacunkowe przekazane 30 kwietnia 2018 r. sędziemu komisarzowi przez syndyka i złożone do akt postępowania upadłościowego można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.
Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia.
(MSiG Numer 102/2018 (5490) z 28 maja 2018 r., Pozycja 22531)

Posiedzenie Rady Wierzycieli
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym ATS S.A. w Wierzbicach (numer KRS: 0000357716; sygn. akt postępowania upadłościowego: VIII GUp 12/18) ogłasza w trybie art. 210 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw. z art. 455 Prawa restrukturyzacyjnego, że przekazano mu protokół posiedzenia rady wierzycieli z 30 maja 2018 r. oraz trzy uchwały podjęte na tym posiedzeniu, wyłożone do wglądu w sądowych aktach pomocniczych VIII GUp 12/18/Ap-3, które można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.
Przeciwko uchwałom można w terminie tygodniowym wnosić zarzuty do sędziego komisarza, które podlegają rozpoznaniu w trybie przepisów art. 210 Prawa upadłościowego.
(MSiG Numer 160/2018 (5548) z 20 sierpnia 2018 r., Pozycja 36074)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym ATS S.A. w Wierzbicach (numer KRS: 0000357716; sygn. akt postępowania upadłościowego: VIII GUp 12/18) ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności (poz. 1-35, Zw 1-32 i trzy uznania z urzędu), przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 12 i 14 września 2018 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.
W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście.
(MSiG Numer 204/2018 (5592) z 19 października 2018 r., Pozycja 45709)

Zgromadzenie Rady Wierzycieli
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym ATS S.A. w Wierzbicach (numer KRS: 0000357716; sygn. akt postępowania upadłościowego: VIII GUp 12/18) ogłasza, że przekazano mu, w trybie art. 209 ust. 3 Prawa upadłościowego w zw. z art. 207 ust. 1a Prawa upadłościowego, uchwałę nr 1/30/07/2018 podjętą przez radę wierzycieli 30 lipca 2018 r. oraz uchwałę nr 1/24/09/2018 podjętą przez radę wierzycieli 24 września 2018 r.
Uchwały zostały wyłożone w trybie art. 210 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw. z art. 455 ust. 2 i 3 Prawa restrukturyzacyjnego do wglądu w sądowych aktach pomocniczych VIII GUp 12/18/Ap – 3, które można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.
W terminie tygodniowym od dnia wyłożenia w Sekretariacie można wnosić przeciwko uchwałom zarzuty do sędziego komisarza, które podlegają rozpoznaniu w trybie przepisów art. 210 Prawa upadłościowego.
(MSiG Numer 222/2018 (5610) z 16 listopada 2018 r., Pozycja 50286)

Zgromadzenie Rady Wierzycieli
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym ATS S.A. w Wierzbicach (numer KRS 0000357716; sygn. akt postępowania upadłościowego VIII GUp 12/18) ogłasza, że przekazano mu, w trybie art. 209 ust. 3 Prawa upadłościowego w zw. z art. 207 ust. 1a Prawa upadłościowego, uchwałę nr 1/19/03/2019 i uchwałę nr 2/19/ 03/2019, podjęte przez radę wierzycieli 19 marca 2019 r.
Uchwały zostały wyłożone w trybie art. 210 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw. z art. 455 ust. 2 i 3 Prawa restrukturyzacyjnego do wglądu w sądowych aktach pomocniczych VIII GUp 12/18 Ap-3, które można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.
W terminie tygodniowym, od dnia wyłożenia w Sekretariacie, można wnosić przeciwko uchwałom zarzuty do sędziego komisarza, które podlegają rozpoznaniu w trybie przepisów art. 210 Prawa upadłościowego.
(MSiG Numer 67/2019 (5706) z 4 kwietnia 2019 r., Pozycja 17930)

Dodatkowa lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym ATS S.A. w Wierzbicach (numer KRS 0000357716, sygn. akt postępowania upadłościowego: VIII GUp 12/18) ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 36-37, Zw 33-34), przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 29 lipca 2019 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.
W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście.
(MSiG Numer 169/2019 (5808) z 2 września 2019 r., Pozycja 45050)

Zgromadzenie Rady Wierzycieli
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym ATS S.A. w Wierzbicach (numer KRS 0000357716; sygn. akt postępowania upadłościowego: VIII GUp 12/18) ogłasza, że przekazano mu w trybie art. 209 ust. 2 Prawa upadłościowego protokół posiedzenia rady wierzycieli z 26 września 2019 r. oraz uchwałę nr 1/26/09/2019 i uchwałę nr 2/26/09/2019, podjęte na tym posiedzeniu.
Protokół i uchwały zostały wyłożone w trybie art. 210 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw. z art. 455 ust. 2 i 3 Prawa restrukturyzacyjnego do wglądu w sądowych aktach pomocniczych VIII GUp 12/18/Ap-3, które można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.
W terminie tygodniowym od dnia wyłożenia w Sekretariacie można wnosić przeciwko uchwałom zarzuty do sędziego komisarza, które podlegają rozpoznaniu w trybie przepisów art. 210 Prawa upadłościowego.
(MSiG Numer 199/2019 (5838) z 14 października 2019 r., Pozycja 52760)

Zgromadzenie Rady Wierzycieli
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym ATS S.A. w Wierzbicach (numer KRS 0000357716, sygn. akt postępowania upadłościowego VIII GUp 12/18) ogłasza, że przekazano mu, w trybie art. 209 ust. 3 Prawa upadłościowego w zw. z art. 207 ust. 1a Prawa upadłościowego, uchwałę nr 1/16/07/2020, podjętą przez radę wierzycieli 16 lipca 2020 r.
Uchwała została wyłożona w trybie art. 210 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw. z art. 455 ust. 2 i 3 Prawa restrukturyzacyjnego do wglądu w sądowych aktach pomocniczych VIII GUp 12/18/Ap – 3, które można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.
W terminie tygodniowym od opublikowania niniejszej informacji o wyłożeniu uchwały można wnosić przeciwko niej zarzuty do sędziego komisarza, które podlegają rozpoznaniu w trybie przepisów art. 210 Prawa upadłościowego.
(MSiG: Numer 152/2020 (6042) z 6 sierpnia 2020 r., Pozycja 39170)

Zgromadzenie Rady Wierzycieli
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym ATS S.A. w Wierzbicach (numer KRS 0000357716, sygn. akt postępowania upadłościowego VIII GUp 12/18), ogłasza, że przekazano mu, w trybie art. 209 ust. 3 Prawa upadłościowego w zw. z art. 207 ust. 1a Prawa upadłościowego, uchwałę nr 1/21/12/2020, podjętą przez radę wierzycieli 21 grudnia 2020 r.
Uchwała została wyłożona w trybie art. 210 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw. z art. 455 ust. 2 i 3 Prawa restrukturyzacyjnego do wglądu w sądowych aktach pomocniczych VIII GUp 12/18/Ap-3, które można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.
W terminie tygodniowym od opublikowania niniejszej informacji o wyłożeniu uchwały można wnosić przeciwko niej zarzuty do sędziego komisarza, które podlegają rozpoznaniu w trybie przepisów art. 210 Prawa upadłościowego.
(MSiG: Numer 12/2021 (6157) z 20 stycznia 2021 r., Pozycja 4194)

Opis i oszacowanie nieruchomości
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym ATS S.A.  w Wierzbicach (numer KRS 0000357716, sygn. akt postępowania upadłościowego: VIII GUp 12/18) ogłasza w trybie art. 320  ust. 3 Prawa upadłościowego (stosowanego w redakcji sprzed  24 marca 2020 r.) w zw. z art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego w zw. z art. 9 ust. 1 zd. 1 Ustawy z dnia 28 maja 2021 r.  o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz  niektórych innych ustaw, że ukończono opis i oszacowanie  następujących aktywów nieruchomych: – niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej  w Wierzbicach (gmina Kobierzyce, powiat wrocławski), stanowiącej działkę nr 568/3 (AM-1, obręb nr 0027 – Wierzbice,  nr jedn. rej. G292), o powierzchni 1,0985 ha, dla której Sąd  Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1K/00079799/1, – niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej  w Wierzbicach (gmina Kobierzyce, powiat wrocławski), stanowiącej działkę nr 568/4 (AM-1, obręb nr 0027 – Wierzbice,  nr jedn. rej. G477), o powierzchni 1,0983 ha, dla której Sąd  Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1K/00288446/0, – niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej  w Wierzbicach (gmina Kobierzyce, powiat wrocławski), stanowiącej działkę nr 568/7 (AM-1, obręb nr 0027 – Wierzbice,  nr jedn. rej. G476), o powierzchni 0,0056 ha, dla której Sąd  Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1K/00288444/6. Aktywa te zostały formalnie objęte przez syndyka masą upadłości, na skutek prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego  we Wrocławiu z 18 listopada 2020 r., sygn. akt XII C 1917/18,  uznającego zawarte w 2017 r. umowy sprzedaży poszczególnych nieruchomości za bezskuteczne wobec masy. Datowane  na 18 stycznia 2022 r. operaty szacunkowe sporządzone przez  rzeczoznawcę majątkowego Radosława Klasę, przekazane  sędziemu komisarzowi przez syndyka na skutek dokonanego  16 września 2022 r. uzupełnienia spisu inwentarza i złożone  do akt postępowania upadłościowego, można przeglądać  w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII  Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do sędziego  komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się  obwieszczenia.
(MSiG: Numer 188/2022 (6587) z 28 września 2022r., Pozycja 49899)