Restrukturyzacje


Adam Poczkajski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa MALOS  sygn. akt: V GRp 11/17

Otwarcie postępowania układowego
Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z 8 sierpnia 2017 r., sygn. akt V GR 17/17, otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec Adama Poczkajskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa MALOS w Prusinowicach, ul. Jedności Narodowej 12, 48-312 Pakosławice (sygn. akt postępowania: V GRp 11/17). Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i nadzorcę sądowego w osobie w osobie Jarosława Kaczmarka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 137). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r., a otwierane przyśpieszone postępowanie układowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą – w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
Zażalenie składa się na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a, z podaniem sygnatury akt V GR 17/17.
(MSiG Numer 160/2017 (5297) z 21 sierpnia 2017 r., Pozycja 31771)

Zgromadzenie wierzycieli
Postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 16 kwietnia 2018 r. w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika – Adama Poczkajskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa MALOS w Prusinowicach, NIP 7532047649 , prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygnatura akt V GRp 11/17, wyznaczono termin zgromadzenia wierzycieli dłużnika w celu zawarcia układu z wierzycielami, określając sposób głosowania jako pisemny (poprzez oddawanie głosów na piśmie) z możliwością oddania głosu także ustnie do protokołu (art. 110 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego).
Zgromadzenie odbędzie się w dniu 15 maja 2018 r., o godz. 1200, w sali nr 229, w budynku Sądu Rejonowego w Opolu przy ul. Ozimskiej 60a.
(MSiG Numer 80/2018 (5468) z 24 kwietnia 2018 r., Pozycja 17406)

Spis wierzytelności
Postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 15 maja 2018 r. w przyspieszonym postępowaniu układowym wobec dłużnika – Adama Poczkajskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa MALOS w Prusinowicach, NIP: 7532047649 , prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa (sygnatura akt V GRp 11/17), został zatwierdzony spis wierzytelności dłużnika.
(MSiG Numer 100/2018 (5488) z 24 maja 2018 r., Pozycja 22079)

Przyjęcie układu
Sędzia komisarz nadzorujący postępowanie układowe dłużnika Adama Poczkajskiego prowadzącego działalność gospodarczą Firma Handlowo-Usługowa MALOS w Prusinowicach, toczące się w Sądzie Rejonowym w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt V GRp 11/17), informuje, że postanowieniem wydanym na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 13.07.2018 r., na podstawie art. 186 w związku z art. 119 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego, stwierdził, że został przyjęty układ z wierzycielami, o następującej treści:
Przewiduje się podział wierzycieli na cztery grupy:
Grupa I – instytucja publicznoprawna Zakład Ubezpieczeń Społecznych
– wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu wierzytelności objęte układem będą spłacane zgodnie z umową nr 663/2017 z dnia 14.09.2017 r. zmienioną aneksem nr 75/2018 z dnia 12.01.2018 r., zawartą pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu a Dłużnikiem,
– spłata zobowiązań nastąpi w ratach miesięcznych, w terminach ustalonych w harmonogramie spłaty rat będącym załącznikiem do umowy nr 663/2017 z dnia 14.09.2017 r. zmienionej aneksem nr 75/2018 z dnia 12.01.2018 r.,
– ewentualne odsetki od zobowiązań objętych układem doliczone zostaną do ostatniej raty i wraz z nią do dnia 15.07.2022 r. zaspokojone.
Grupa II – wierzyciele, którym przysługuje zgodnie z zatwierdzonym przez sędziego komisarza spisem wierzytelności wierzytelność w wysokości nie wyższej niż kwota 150.000 zł
– wierzyciele z tej grupy będą zaspokajani proporcjonalnie do wartości wierzytelności danego wierzyciela w ogólnej wartości wszystkich wierzytelności w grupie,
– zakłada się redukcję należności głównych o 30% oraz w całości należności ubocznych, w szczególności odsetek, kosztów postępowania,
– nie będą podlegać zaspokojeniu koszty uboczne, w tym odsetki za okres przed otwarciem przyspieszonego postępowania układowego, jak i po,
– spłata zobowiązań nastąpi w 10 ratach kwartalnych, przy czym pierwsza rata płatna będzie na koniec trzeciego kwartału liczonego od następnego miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu,
– każda z rat od 1 do 9 będzie w wysokości 10,80% sumy wierzytelności po redukcji, a rata 10 będzie w wysokości 2,77% sumy wierzytelności po redukcji w grupie II zgodnie z zatwierdzonym przez sędziego spisem wierzytelności.
Grupa III – pozostali wierzyciele, którym przysługuje zgodnie z zatwierdzonym przez sędziego komisarza spisem wierzytelności wierzytelność w wysokości wyższej niż kwota 300.000 zł
– wierzyciele z tej grupy będą zaspokajani proporcjonalnie do wartości wierzytelności danego wierzyciela w ogólnej wartości wszystkich wierzytelności w grupie,
– zakłada się redukcję w całości należności ubocznych, w szczególności odsetek, kosztów postępowania,
– nie będą podlegać zaspokojeniu koszty uboczne, w tym odsetki za okres przed otwarciem przyspieszonego postępowania układowego, jak i po.
– spłata zobowiązań nastąpi w 29 ratach kwartalnych, przy czym pierwsza rata płatna będzie na koniec dwunastego kwartału liczonego od następnego miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu,
– każda z rat od 1 do 28 będzie w wysokości 3,45% sumy wierzytelności po redukcji, a rata 29 będzie w wysokości 3,40% sumy wierzytelności po redukcji w grupie III zgodnie z zatwierdzonym przez sędziego spisem wierzytelności.
Grupa IV – wierzyciele, którym przysługuje zgodnie z zatwierdzonym przez sędziego komisarza spisem wierzytelności wierzytelność w wysokości wyższej niż kwota 150.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 300.000 zł
– wobec wierzycieli zakłada się redukcję w całości należności ubocznych, w szczególności odsetek, kosztów postępowania,
– nie będą podlegać zaspokojeniu koszty uboczne, w tym odsetki za okres przed otwarciem przyspieszonego postępowania układowego, jak i po,
– spłata zobowiązań nastąpi w 36 ratach kwartalnych, przy czym pierwsza rata płatna będzie na koniec trzeciego kwartału liczonego od następnego miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu,
– każda z rat od 1 do 9 będzie w wysokości 0,79% sumy wierzytelności po redukcji, następnie każda z rat od 10 do 35 będzie w wysokości 3,45% sumy wierzytelności po redukcji, a rata 36 będzie w wysokości 3,19% sumy wierzytelności po redukcji w grupie IV zgodnie z zatwierdzonym przez sędziego spisem wierzytelności.
(MSiG Numer 143/2018 (5531) z 25 lipca 2018 r., Pozycja 32824)

Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie dłużnika Adama Poczkajskiego prowadzącego działalność gospodarczą: Firma Handlowo-Usługowa MALOS w Prusinowicach (sygn. akt V GRp 11/17) na rozprawie w dniu 27.07.2018 r., na podstawie art. 164 Prawa restrukturyzacyjnego, postanowił zatwierdzić układ dłużnika przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 13.07.2018 r., o następującej treści:
Przewiduje się podział wierzycieli na cztery grupy:
Grupa I – instytucja publicznoprawna Zakład Ubezpieczeń Społecznych
– wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu wierzytelności objęte układem będą spłacane zgodnie z umową nr 663/2017 z dnia 14.09.2017 r. zmienioną aneksem nr 75/2018 z dnia 12.01.2018 r., zawartą pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu a Dłużnikiem,
– spłata zobowiązań nastąpi w ratach miesięcznych, w terminach ustalonych w harmonogramie spłaty rat będącym załącznikiem do umowy nr 663/2017 z dnia 14.09.2017 r. zmienionej aneksem nr 75/2018 z dnia 12.01.2018 r.,
– ewentualne odsetki od zobowiązań objętych układem doliczone zostaną do ostatniej raty i wraz z nią do dnia 15.07.2022 r. zaspokojone.
Grupa II – wierzyciele, którym przysługuje zgodnie z zatwierdzonym przez Sędziego komisarza spisem wierzytelności wierzytelność w wysokości nie wyższej niż kwota 150 000 zł
– wierzyciele z tej grupy będą zaspokajani proporcjonalnie do wartości wierzytelności danego wierzyciela w ogólnej wartości wszystkich wierzytelności w grupie,
– zakłada się redukcję należności głównych o 30% oraz w całości należności ubocznych, w szczególności odsetek, kosztów postępowania,
– nie będą podlegać zaspokojeniu koszty uboczne, w tym odsetki za okres przed otwarciem przyspieszonego postępowania układowego, jak i po,
– spłata zobowiązań nastąpi w 10 ratach kwartalnych, przy czym pierwsza rata płatna będzie na koniec trzeciego kwartału liczonego od następnego miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu,
– każda z rat od 1 do 9 będzie w wysokości 10,80% sumy wierzytelności po redukcji a rata 10 będzie w wysokości 2,77% sumy wierzytelności po redukcji w grupie II zgodnie z zatwierdzonym przez sędziego spisem wierzytelności.
Grupa III – pozostali wierzyciele, którym przysługuje zgodnie z zatwierdzonym przez Sędziego komisarza spisem wierzytelności wierzytelność w wysokości wyższej niż kwota 300 000 zł
– wierzyciele z tej grupy będą zaspokajani proporcjonalnie do wartości wierzytelności danego wierzyciela w ogólnej wartości wszystkich wierzytelności w grupie,
– zakłada się redukcję w całości należności ubocznych, w szczególności odsetek, kosztów postępowania,
– nie będą podlegać zaspokojeniu koszty uboczne, w tym odsetki za okres przed otwarciem przyspieszonego postępowania układowego, jak i po,
– spłata zobowiązań nastąpi w 29 ratach kwartalnych, przy czym pierwsza rata płatna będzie na koniec dwunastego kwartału liczonego od następnego miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu,
– każda z rat od 1 do 28 będzie w wysokości 3,45% sumy wierzytelności po redukcji a rata 29 będzie w wysokości 3,40% sumy wierzytelności po redukcji w grupie III zgodnie z zatwierdzonym przez sędziego spisem wierzytelności.
Grupa IV – wierzyciele, którym przysługuje zgodnie z zatwierdzonym przez Sędziego komisarza spisem wierzytelności wierzytelność w wysokości wyższej niż kwota 150 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 300 000 zł
– wobec wierzycieli zakłada się redukcję w całości należności ubocznych, w szczególności odsetek, kosztów postępowania,
– nie będą podlegać zaspokojeniu koszty uboczne, w tym odsetki za okres przed otwarciem przyspieszonego postępowania układowego, jak i po,
– spłata zobowiązań nastąpi w 36 ratach kwartalnych, przy czym pierwsza rata płatna będzie na koniec trzeciego kwartału liczonego od następnego miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu,
– każda z rat od 1 do 9 będzie w wysokości 0,79% sumy wierzytelności po redukcji, następnie każda z rat od 10 do 35 będzie w wysokości 3,45% sumy wierzytelności po redukcji a rata 36 będzie w wysokości 3,19% sumy wierzytelności po redukcji w grupie IV zgodnie z zatwierdzonym przez sędziego spisem wierzytelności.
(MSiG Numer 151/2018 (5539) z 6 sierpnia 2018 r., Pozycja 34407)

Zakończenie postępowania układowego
Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego w przyśpieszonym postępowaniu układowym Adama Poczkajskiego prowadzącego działalność gospodarczą Firma Handlowo-Usługowa MALOS w Prusinowicach, prowadzonego pod sygnaturą V GRp 11/17, wobec prawomocności postanowienia z dnia 27 lipca 2018 r. o zatwierdzeniu układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 13 lipca 2018 r.
Z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ funkcję nadzorcy wykonania układu objął nadzorca sądowy – Jarosław Kaczmarek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 137).
(MSiG Numer 40/2019 (5679) z 26 lutego 2019 r., Pozycja 10494

Uchylenie układu
Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 17.03.2021 r., sygn. akt V GReu 8/20, uchylono układ wobec dłużnika Adama Poczkajskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa MALOS w Prusinowicach, przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 13.07.2018 r., w przyspieszonym postępowaniu układowym, zatwierdzony postanowieniem Sądu z dnia 27.07.2018 r., sygn. akt V GRp 11/17.
(MSiG: Numer 74/2021 (6219) z 19 kwietnia 2021 r., Pozycja 25310)