Restrukturyzacje


STK SA sygn. akt VIII GRs 3/20

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że w sprawie z wniosku dłużnika STK Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (nr KRS 0000299565) o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania sanacyjnego postanowieniem z 20 kwietnia 2020 r., sygn. akt VIII GR 8/20, zabezpieczono majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Spółki Jawnej z siedzibą we Wrocławiu (numer KRS 0000614840).
(IMSiG: Numer 85/2020 (5975) z 4 maja 2020 r., Pozycja 20149)

Informacja o otwarciu postępowania sanacyjnego
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 10 czerwca 2020 roku, sygn. akt VIII GR 8/20, otworzył postępowanie sanacyjne wobec STK Spółki Akcyjnej z siedzibą przy ulicy Fabrycznej 10/B2 we Wrocławiu (nr KRS 0000299565), sygn. akt postępowania sanacyjnego VIII GRs 3/20.
Na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym wyznaczono Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Spółkę Jawną z siedzibą we Wrocławiu (numer KRS 0000614840), reprezentowaną przez wspólników – Jarosława Kaczmarka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 137) i Izabelę Skonieczną-Powałkę (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 772).
Dłużnikowi zezwolono na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu.
Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwierane postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, albo w tym samym terminie złożyć wniosek o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, wówczas termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
(IMSiG:  Numer 134/2020 (6024) z 13 lipca 2020 r., Pozycja 34153)