Restrukturyzacje


JAFRA CONNECT Sp. z o.o. sygn. akt V GRs 1/20

Otwarcie postępowania sanacyjnego
Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GR 3/20, otworzył postępowanie sanacyjne wobec JAFRA CONNECT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobrodzieniu przy ulicy Piastowskiej 68 (nr KRS 0000461128), sygn. akt postępowania sanacyjnego V GRs 1/20.
Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędzię Małgorzatę Kątną, a na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym wyznaczono Jarosława Kaczmarka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 137).
Dłużnikowi zezwolono na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu.
Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą – w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
(IMSiG: Numer 127/2020 (6017) z 2 lipca 2020 r., Pozycja 31956)

Spis wierzytelności
Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym pod sygn. akt V GRs 1/20 wobec dłużnika Jafra Connect spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobrodzieniu (46-380), ul. Piastowska 68, 46-380, KRS 0000461128, obwieszcza, że w dniu 12 lutego 2021 r. został złożony spis wierzytelności.
Zgodnie z treścią art. 91 Prawa restrukturyzacyjnego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw do spisu wierzytelności.
(IMSiG: Numer 65/2021 (6210) z 6 kwietnia 2021 r., Pozycja 22649)

Zgromadzenie wierzycieli
Postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 7 maja 2021 r. w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec dłużnika JAFRA CONNECT sp. z o.o. w Dobrodzieniu (KRS 0000461128), toczącym się przed Sądem Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt V GRs 1/20), na podstawie art. 321 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, zwołano zgromadzenie wierzycieli w celu zawarcia układu z wierzycielami na dzień 30 czerwca 2021 r., godz. 1000, w sali 229 tutejszego Sądu przy ul. Ozimskiej 60a, 45-368 Opole, określając sposób głosowania jako pisemny.
Kartę z oddanym głosem, w związku z dopuszczeniem głosowania w drodze pisemnej na zgromadzeniu wierzycieli, po wcześniejszym prawidłowym wypełnieniu, należy przesłać przed dniem zgromadzenia na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt sprawy oraz numeru pozycji wierzyciela w spisie wierzytelności, przy czym przy ustalaniu wyników głosowania uwzględnione zostaną tylko te głosy, które w oryginale dotrą na posiedzenie w przedmiocie zgromadzenia wierzycieli.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.codexline.com oraz pod numerem telefonu 713220085.
(IMSiG Numer 98/2021 (6243) z 24 maja 2021 r., Pozycja 33357)

Zatwierdzenie spisu wierzytelności
Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym pod sygn. akt V GRs 1/20 wobec dłużnika JAFRA CONNECT Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Dobrodzieniu (KRS 0000461128), zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 maja 2021 r. na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne zatwierdził spis wierzytelności, przekazany Sędziemu komisarzowi w dniu 12 lutego 2021 r.
(IMSiG Numer 102/2021 (6247) z 28 maja 2021 r., Pozycja 34758)